Corona i Danmark

Forbedring og forenkling af kompensationspakker er aftalt

Opdateret den 18. december 2020

Forlængelse

De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger, selvstændige mv. samt ordning for arrangører forlænges fra 1. februar 2021 til 28. februar 2021.

De almindelige/generelle ordninger, hvor man ikke behøver at være ramt af restriktioner, bliver tilsvarende forlænget, hvis de skærpede restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021.

Faste omkostninger light til tvangslukkede virksomheder

Der indføres udvidet adgang til faste omkostninger light til alle tvangslukkede virksomheder landsdækkende. Alle tvangslukkede virksomheder mv. uden omsætning kan opnå 100 % kompensation for faktisk afholdte, stedbundne faste omkostninger, dog maks. kr. 100.000 pr. måned pr. enhed (var kr. 50.000).

Ligeledes lempes ordningen, så den kan anvendes af virksomheder, der har flere enheder, hvor det kun er en del af dem, der er tvangslukkede. Virksomhederne kan således søge 100 % kompensation på de tvangslukkede enheder og søge kompensation under de andre ordninger på de øvrige enheder under forudsætning af, at de har en omsætningsnedgang på minimum 30 %.

Det fremgår ikke i aftalen, hvad ”enhed” betyder, men vi formoder, at der menes p-numre.

Der indføres yderligere forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv. for at lette ansøgningsprocessen

Der indføres med aftalen forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv. Det skal gøre ansøgningsprocessen lettere for virksomheder og selvstændige.

Forenklingerne er følgende:

[list]

 • Forenklet dokumentation af omsætningsnedgang
 • Ensrettet og forlænget kompensationsperiode under delvis nedlukning
 • Ensrettet og forbedret trappemodel for store virksomheder
 • Ensretning og forbedring af faste omkostninger light – uden trappemodel men med højere kompensationsloft.
  (Forøgelsen fra kr. 50.000 til kr. 100.000 vil gælde fra den 19. august 2020, hvor ordningen trådte i kraft).

 

[/list]

Ny ordning for sæsonafhængige erhverv

Aftalepartierne er enige om at indføre en kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen. Ordningen skal følge den tidligere aftale om sæsonafhængige erhverv fra aftalen om kompensation til særligt sæsonafhængige selvstændige mv. af 23. juni 2020.

For at være sæsonbetonet selvstændig skal det kunne dokumenteres, at den forventede månedlige omsætning i kompensationsperioden er mindst 50 % højere end den gennemsnitlige månedlige omsætning over det anvendte regnskabsår. De sæsonbetonede selvstændige mv. med en omsætningsnedgang på mindst 50 % i kompensationsperioden vil kunne få kompensation for op til 90 % af deres omsætningsnedgang. Selvstændige og kunstnere vil maks. kunne få op til kr. 37.000 pr. måned.

Kompensationsperioden vil gælde fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020. Omsætningsnedgangen i kompensationsperioden opgøres i forhold til omsætningen i referenceperioden, som er fra og med den 1. december 2019 til og med den 31. december 2019.

Derudover gælder øvrige krav i ordningen for selvstændige mv.

Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse

Ved etablering af en arbejdsfordeling skal arbejdsgiver sædvanligvis betale 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), hvor der ikke arbejdes under arbejdsfordelingen.

Med den politiske aftale begrænses virksomhedernes omkostninger ved ordinær arbejdsfordeling, idet der indføres en midlertidig suspendering af arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse for G-dage ved ordinær arbejdsfordeling i perioden 1. januar – 28. februar 2021.

Arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) bliver midlertidigt  suspenderet ved ordinær arbejdsfordeling eller hjemsendelse i perioden 1. januar – 28. februar 2021.

Kommunikationsindsats om de gældende kompensationsordninger

Det er komplekst at kommunikere om kompensationsordningerne. Aftalepartierne er derfor enige om at understøtte Erhvervsstyrelsens og Slots- og Kultursstyrelsens kommunikationsindsats omkring hjælpepakkerne ved at afsætte 3 mio. kr. til en professionel kommunikationskampagne om brug af kompensationsordningerne.


Som led i yderligere nedlukning af landet den 11. december 2020 åbnes der nu for almindelige hjælpepakker, hvor det ikke er en forudsætning, at man er omfattet af restriktioner.

Status her og nu

Der er ikke udstedt nogen bekendtgørelser endnu, og der er ikke åbent for ansøgning endnu.

Ansøgningsfristen er endnu ikke kendt.

Det er heller ikke kendt, hvornår der skal indsendes slutopgørelser.

Der kan ske ændringer i ovenstående.

Hvem omfattes af kompensation?

Kompensationsordningerne gælder for alle virksomheder i Danmark, uanset om man er omfattet af restriktioner. Blot man bliver påvirket af covid-19 situationen.

Tidsmæssig udstrækning

Kompensationsordningerne gælder fra den 9. december 2020 til 3. januar 2021 – indtil videre. Der er enighed om at forlænge ordningerne, hvis restriktionerne forlænges efter den 3. januar 2021.

For de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december 2020, vil kompensation for faste omkostninger og omsætning generelt kunne søges fra 9. december 2020. For resten af landet vil hjælpen kunne søges fra den 11. december 2020.

Hvilke ordninger?

I dette nyhedsbrev fokuserer vi på:

[list]

 • Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere
 • Kompensation for faste omkostninger
 • Kompensation til selvstændige

 

[/list]

Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

Der er tale om de samme forudsætninger, som den tidligere lønkompensationsordning 9. marts 2020 – 29. august 2020.

Det er et krav for at få lønkompensation, at virksomheden står over for at skulle varsle afskedigelse for mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af løn  til ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Modsat forårets ordning, kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele for virksomheden.

Ovennævnte kriterier og vilkår vil, hvor der søges om kompensation for enkelte arbejdssteder, finde anvendelse for det enkelte arbejdssted og ikke virksomheden samlet set.

Genindførelsen af lønkompensationsordningen for virksomheder i de 69 kommuner vil strække sig over juleferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Virksomhederne vil derfor ikke kunne modtage kompensation for 3 dage i den lønkompenserende periode.

Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, men det må forventes, at mange ansatte har planlagt ferie eller fridage over juleferien.

Det forudsættes, at allerede aftalt ferie eller fridage, som er aftalt forud for den 9. december, afholdes som planlagt.

Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden sidst må have afskediget medarbejdere, fremrykkes til den 9. december. Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før den 7. december.

Kompensationsordningen træder i kraft 9. december 2020 og gælder frem til 3. januar 2021 – indtil videre.

En tillægsaftale udvider ordningen fra 38 kommuner til hele landet. Det fremgår ikke af tillægsaftalen, om der er forskel på kompensationsperiodens startdato for de 38 kommuner hhv. hele  landet.

Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte generelle lønkompensationsordning.

Du kan læse Trepartsaftalen her.

Krifas materialer er faktisk meget udmærkede.

[list]

 

[/list]

Kompensation for faste omkostninger

Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.

Mikro- og små virksomheder kan opnå op til 90 pct. kompensation for udækkede, faste omkostninger.

Mellemstore og store virksomheder kan opnå op til 70 pct. kompensation.

Der vil kunne opnås kompensation på op til 22,5 mio. kr. pr. virksomhed, dog ikke mere end svarende til den tidligere aftalte forbedrede trappemodel.

Der bliver formentligt krav om revisorerklæring i stil med tidligere.

”Faste omkostninger light” udbredes ligeledes til hele landet. Der er i dag ikke krav om revisorerklæring ved light-ordningen med maksimal støtte på 50.000 kr. pr. måned til stedbundne omkostninger. Det forventes gentaget i de nye ordninger.

Referenceperioden forventes at være samme periode sidste år.

Kompensation til selvstændige

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv. genåbnes. De gælder i hele landet.

Der åbnes for adgang til kompensationsordningerne for alle selvstændige med videre, som oplever et forventet omsætnings- eller indkomsttab på minimum 30 pct. i kompensationsperioden. Tabet opgøres i forhold til en referenceperiode, der i udgangspunktet udgør den tilsvarende periode sidste år.

Der vil blive foretaget efterkontrol.

[list]

 • Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90 pct. af deres tab, dog maksimum 23.000 kr. pr. måned.
 • Selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent kan i perioden, hvor de er omfattet af forbuddet, få kompenseret 100 pct. af deres omsætningstab, dog maksimum 23.000 kr. pr. måned, såfremt de ingen omsætning har i perioden.
 • Kombinatører kan få dækket 90 pct. af deres tab, dog maksimum 20.000 kr. pr. måned.

 

[/list]

Selvstændige med videre, som allerede har søgt en af de eksisterende ordninger, fordi de er underlagt en af de nationale restriktioner fx forsamlingsforbuddet, vil ikke skulle søge ordningen igen.

Forsimpling af hjælpepakker

Den foreslåede genåbning vil indebære, at der sker en forsimpling af kompensationsordningerne. Dette vil gøre ansøgningsprocessen lettere for virksomheder og selvstændige med videre.

Aftalepartierne er derudover enige om at se på muligheden for yderligere forenklinger af ordningerne.

Det fremgår ikke, hvad forenklingerne består af, men nyheden er meget kærkommen.

 

Du kan læse aftaleteksten på nedenstående link.

Aftaleteksten [link].


Nedenstående links giver et godt overblik over regeringens hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 samt udskudte frister fra Skat.

På Virksomhedsguiden kan du få svar på mange af dine spørgsmål angående hjælpepakkerne og andre initiativer til at hjælpe erhvervslivet gennem COVID-19. Brug linket nedenfor:

Virksomhedsguiden.dk

Skat har lavet en oversigt over udskudt frister for selvangivelse og betalinger af bl.a. A-og B-skat og moms. Derudover har de samlet svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål. Brug linket nedenfor:

Skat.dk

(Du skal rulle lidt ned for at se oversigten)