Restskat for selskaber for 2019

Restskattetillægget stiger med 2 %-point til i alt 4,8 %. Det kan derfor formentlig betale sig at indbetale frivillig acontoskat 20. november 2019 eller senest 1. februar 2020.

Restskattetillægget stiger med ca. 2 %-point til i alt 4,7 %. Det kan derfor formentlig betale sig at indbetale frivillig acontoskat 20. november 2019 eller senest 1. februar 2020.
 
I kan foretage frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2019 frem til 1. februar 2020. I skal dog være opmærksomme på, at for indbetalinger efter den 20. november 2019 skal I betale et tillæg. Satserne for tillægget er endnu ikke offentliggjort, men vi forventer, at det sker her i december 2019. Nedenstående er derfor baseret på 2018 og derfor ikke nødvendigvis korrekt.
 

Hvornår kan det betale sig?

I skal betale et rentetillæg, der ikke er skattemæssigt fradragsberettiget, hvis der realiseres en restskat for indkomståret 2019. Rentetillægget udgjorde sidste år 2,8 %, men efter en lovændring er dette tillæg nu steget med hele
1,9 %-point – og vil fremover udgøre 4,7 %. Rentetillægget kan undgås ved at foretage frivillig indbetaling af restskat.
 
Frivillig indbetaling i perioden 21. november 2019 til 1. februar 2020 vil medføre et tillæg på restskatten på 0,9 %, mens der ved frivillig indbetaling inden 20. november 2019 ikke vil blive beregnet dekort af indbetalingen.
 
Det svarer egentlig til, at skattebetalingen forrentes med cirka 6,0 % pro anno før skat ved betaling enten inden 20. november 2019 eller alternativt 1. februar 2020 med en bindingsperiode på henholdsvis 12 og cirka 9,5 måneder. Derfor kan det være en fordel at foretage en frivillig indbetaling, hvis I kan låne penge til en rente, der er mindre end 6,0 % pro anno.
 
Indbetales der mere i frivillig acontoskat end den samlede indkomstskat for 2019, forrentes denne overskydende skat med 0,1 % pro anno før skat.
 

Hvad skal I gøre?

Det vor holdning, med udgangspunkt i ovenstående, at I bør indbetale frivillig restskat inden den 20. november 2019 (alternativt 1. februar 2020) såfremt følgende forhold er til stede:
 

  • I forventer en samlet indkomstskat, der er større end de af SKAT beregnede ordinære acontoskatterater.
  • I opnår en forrentning mindre end 6,0 % pro anno for eventuelle likvide indeståender.
  • I kan opnå en kreditfacilitet, som forrentes med mindre end 6,0 % pro anno
  • Selskabet i øvrigt har den fornødne likviditet til rådighed for driften.

 
Idet forrentningen af for meget indbetalt skat alene udgør 0,1% pro anno før skat, anbefaler vi, at der udarbejdes et fornuftigt skøn over restskattens størrelse. I kan selvfølgelig kontakte os, hvis I har brug for assistance med dette.
 

Hvordan gør vi?

Frivillig indbetaling af acontoskat foretages sammen med den ordinære acontoskatterate per 20. november 2019 eller i perioden 21. november 2019 til 1. februar 2020 som særskilt indbetaling.
 
Indbetaling skal ske på selskabets skattekonto, der kan ses på TastSelv Erhverv.
 
Betaling af eventuel frivillig selskabsskat skal ske således:

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Klik på Selskabsskat
  3. Klik på Acontoskat
  4. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  5. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat

 
I skal være opmærksomme på, at hvis selskabet indbetaler på anden måde, bliver beløbet anvendt til udligning af eventuelle restancer, og overskydende beløb tilbagebetales til selskabet.
 
I er selvfølgelig også mere end velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for assistance med dette.
 

Nedsættelse af ordinær acontoskat inden 20. november 2019

Hvis den ordinære acontoskat overstiger, hvad selskabet forventer at skulle betale for indkomståret 2019, kan selskabet inden den 20. november 2019 via TastSelv Erhverv reducere 2. rate af ordinær acontoskat. SKAT kan bede om dokumentation for selskabets forventede indkomst.
 
Kontakt os snarest, såfremt der ønskes assistance i forbindelse med estimat af restskat.
 

Årsopgørelse 2018

SKAT har i løbet af oktober 2019 udsendt årsopgørelser for 2018. Årsopgørelserne sendes til virksomhedens e-boks. Det er derfor vigtigt, at I tjekker den jævnligt for at undgå rykkere og renter med videre.

Venlig hilsen
Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer